Algemene Leveringsvoorwaarden voor diensten inQdo B.V.

1. ALGEMENE BEPALINGEN
A. Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, zijnde voor deze aangepaste leveringsvoorwaarden; afnemer.
2. Opdrachtnemer: inQdo B.V. hierna te noemen inQdo.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe expliciet en impliciet opdracht is gegeven door opdrachtgever, al dan niet vastgelegd in een opdrachtbevestiging, offerte of gelijkwaardig document.
4. Overeenkomst: elke door een bevoegde vertegenwoordiger getekende schriftelijke vorm van bevestiging van het verlenen van een opdracht(en) aan inQdo door opdrachtgever, waaronder (doch niet uitsluitend) offerte, opdrachtbevestiging, inhuurovereenkomst en deelovereenkomst. Hierna te noemen Overeenkomst.
B. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en opdrachten tussen inQdo en een Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met inQdo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Door inQdo ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever op de onderhavige voorwaarden beroepen.
3. Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden worden door inQdo uitgesloten en uitdrukkelijk verworpen.
4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. inQdo en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bestaan of worden gevestigd.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van inQdo.
C. Aanvang en duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de overeenkomst door beide partijen ondertekend in het bezit is.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
D. Opzegging
1. Opdrachten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur vermeldt in de Overeenkomst. Tussentijds opzeggen is enkel mogelijk indien richting inQdo verwijtbare, gegronde redenen aangegeven kunnen worden, die een voortzetting van de werkzaamheden in de weg staan en/of door redenen expliciet overeengekomen in de Overeenkomst.
E. Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke inQdo overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van inQdo te stellen.
2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat inQdo onverwijld wordt geïnformeerd over gewijzigde feiten en omstandigheden die in verband met de (a) de juiste samenstelling van een offerte of (b) plan van aanpak of (c) correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
F. Werkplek
1. In geval medewerker(s) van inQdo ten kantore van de opdrachtgever werkzaamheden verricht(en), zal opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals bijvoorbeeld werkruimte, werkplek, toegang tot relevante systemen en applicaties en internet- en VPN verbindingen.
2. Opdrachtgever zal inQdo vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van inQdo daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van de ARBO wetgeving.
G. Geheimhouding
1. inQdo is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. inQdo is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen.
3. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden aangaande de prijsafspraken gemaakt met inQdo.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van door inQdo en haar partners samengestelde schriftelijke- en elektronische aanbiedingen te publiceren, te verspreiden en/of te openbaren aan derden.
5. Met inachtneming van lid G.1; inQdo behoudt zich het recht voor informatie over de onderneming(en) en/of de opdracht te delen met haar medewerkers met het oog op kennisdeling.
H. Intellectuele eigendom
1. inQdo behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke gebruikt worden of zijn gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van inQdo.
I. Leveringstermijnen
1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
2. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever inQdo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
J. Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en heeft inQdo, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke inQdo heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
K. Reclame
1. Reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of facturen dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat deze het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan inQdo worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in lid K.1 bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.
L. Aansprakelijkheid
1. Voor elke door inQdo aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. inQdo kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
2. inQdo is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst die het gevolg zijn van aantoonbare opzet of daaraan grenzende grove nalatigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de Overeenkomst.
3. inQdo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.
4. Indien en voor zo ver er op inQdo enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofden ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties met een maximum van EUR 50.000.
5. Opdrachtgever verbindt zich inQdo te vrijwaren van voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door inQdo van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of aantoonbare opzet van de zijde van inQdo.
6. inQdo is niet aansprakelijk voor schade, vertraging of enige vorm van hinder veroorzaakt door software van derden indien deze wordt veroorzaakt door (a) fouten in de uitgeleverde programmatuur, (b) onjuist gebruik van de programmatuur, (c) modificatie van de programmatuur door anderen dan inQdo, of (d) het gebruik van programmatuur voor oneigenlijke doeleinden.
7. Onverminderd het in dit artikel bepaalde komt alleen voor een vergoeding in aanmerking schade die geleden wordt binnen zes maanden na de afgifte van de zaak en/of het einde van de Overeenkomst en die voorts binnen een termijn van 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan inQdo is gemeld.
M. Opschortingsrecht
1. inQdo is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. De vorderingen van inQdo op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: (a) na het sluiten van de Overeenkomst aan inQdo ter kennis gekomen omstandigheden geven inQdo goede grond te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of (b) indien inQdo Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In genoemde gevallen is inQdo bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van inQdo schadevergoeding te vorderen.
N. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en inQdo waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en inQdo, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin inQdo zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.
O. Tarieven en prijzen
1. Alle genoemde tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
2. Alle genoemde tarieven en prijzen zijn geldig tot het eind van het kalenderjaar waarin de Overeenkomst werd gesloten tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
3. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst behoudt inQdo zich het recht voor zijn tarieven per 1 januari van ieder kalenderjaar te indexeren. inQdo zal in voorkomende gevallen Opdrachtgever 30 dagen voor de feitelijke indexering schriftelijk informeren.
P. Uitvoering van de opdracht
1. In de Overeenkomst wordt vastgelegd tegen welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. Tenzij anders vermeld wordt de opdracht uitgevoerd op basis van nacalculatie en tegen tarieven zoals vermeld in de Overeenkomst.
2. inQdo behoudt zich het recht voor die medewerkers in zetten voor een opdracht die zij geschikt acht.
3. inQdo behoudt zich het recht voor delen van de opdracht in onderaanneming te plaatsen, zulks na overleg met Opdrachtgever. Deze Leveringsvoorwaarden blijven in geval van onderaanneming onverminderd van kracht.
Q. Offertes
1. Offertes van inQdo zijn vrijblijvend en zijn geldig voor de duur van 30 dagen tenzij anders vermeld. inQdo is slechts aan de offerte gebonden indien Opdrachtgever binnen 30 dagen de opdracht schriftelijk gunt aan inQdo ,tenzij anders aangegeven.
2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is inQdo daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij inQdo anders aangeeft.
3. Voorwaarden genoemd in een offerte, waarover (doch niet uitsluitend) aanpak en prijzen gelden slecht voor de in de offerte genoemde werkzaamheden en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten en/of parallel uitgevoerde opdrachten.
inQdo BV | KLEINE LANDTONG 29 | 4201 HL | GORINCHEM | KAMER VAN KOOPHANDEL REGISTRATIE: NL50912003

iso 27001 & isae 3402 certificaat inQdo BV

simplifying cloud and integration together

inQdo Cloud B.V.

Coltbaan 1-19

3439 NG Nieuwegein

info@inqdo.com

+31 85 2011161

Verzend