Gebruik van persoonsgegevens

Als inQdo de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.
inQdo vindt het beschermen van de persoonsgegevens van werkzoekenden, zelfstandig ondernemers, haar websitebezoekers, (tijdelijke) werknemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom behandelen en beveiligen wij persoonsgegevens zorgvuldig conform de eisen die per 25 mei 2018 zijn gesteld door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u deze gegevens invult of achterlaat op onze website (https://www.inqdo.com), u zich aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening (bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of een online message service), wij (een deel van) uw gegevens ontvangen in het kader van een referentie, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met uw (directe of indirecte) collega of andere zakelijke relatie en/of wij een (deel van) uw gegevens ontvangen naar aanleiding van uw deelname aan een evenement. Ook kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke kanalen (waaronder LinkedIn.com en Facebook.com) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zelfstandig gevestigde (freelance) professionals zijn:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding en werkervaring
 • uw eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens
 • uw gegevens over uw beschikbaarheid, uw tarief-indicatie, uw branche-/opdrachtvoorkeuren, etc.
 • op het moment dat u als zzp-er voor inQdo kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: de relevante ondernemingsgegevens

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties / opdrachtgevers zijn:

 • Persoonsgegevens: contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden).

Wij verwerken de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen voor (1) het doen van aanbiedingen voor en/of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten, (2) het onderhouden van een zakelijke relatie en (3) het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • De uitvoering van onze dienstverlening: inQdo biedt diensten aan op het gebied van integratie en AWS cloud en zet hiervoor, naast eigen medewerkers, ook zelfstandig gevestigde professionals in. Het is hierdoor voor inQdo noodzakelijk om een groot actueel netwerk van professionals en van (mogelijke) opdrachtgevers te kennen en te kunnen benaderen.
 • In het kader van een (mogelijke) overeenkomst met de professional: voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst (van opdracht).
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers: het verwerken van gegevens, in het kader van een pre-employment screening, uitsluitend na uw akkoord.
 • Om u de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • Om uw aanvraag te verwerken, u te informeren en te helpen een abonnement af te sluiten.
 • Om uw inschrijving voor ons abonnement te verwerken.
 • Om u te kunnen informeren over uw verbruik van IT-resources en u aan de hand daarvan tips te geven om te besparen en/of over te stappen.
 • Om uw sollicitatie te verwerken.
 • Om uw servicemelding te kunnen verwerken en u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke inschrijvingen voor workshops, seminars en congressen, zodat wij u kunnen inschrijven wanneer u wilt deelnemen.
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefoon.
 • Om onze websites te verbeteren.

Intellectuele eigendomsrechten

inQdo, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
 Niets van deze website mag worden overgenomen in enige vorm van gedrukte of elektronische media, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van inQdo. Het kopiëren of hergebruiken van het beeldmerk van inQdo en ander (beeld)materiaal is ten strengste verboden. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van inQdo.
Wilt u toestemming voor het gebruik van teksten of ander materiaal van deze site, neemt u dan contact op via info@inqdo.com.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in aewacs) met elkaar, om u op de beste manier te kunnen ondersteunen bij gebruik van onze services. Zo combineren wij deze gegevens met de gegevens die u heeft achtergelaten op of via een van de websites van inQdo, te weten:
https://www.aewacs.com/
https://www.inqdo.com/
Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan de cookieverklaring in onze disclaimer.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring, voor meer informatie over de manier waarop deze partij met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account hebt, kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen. U kunt ook contact opnemen met inQdo support via de volgende gegevens:

 • Telefonisch
  +31 85 201 11 61
  Maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur
 • E-mail
  Via het e-mailadres van onze supportdesk
 • Post
  inQdo B.V.
  Coltbaan 1-19
  3439 NG, Nieuwegein

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage van uw gegevens, zich adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

iso 27001 & isae 3402 certificaat inQdo BV

simplifying cloud and integration together

inQdo Cloud B.V.

Coltbaan 1-19

3439 NG Nieuwegein

info@inqdo.com

+31 85 2011161

Verzend